rdk

 

Hr. Ms. Jaguar

Commandant: LTZ1 P.E.R. Leertouwer, vanaf 5 augustus LTZ1 C.J. Scheijgrond

 

Als alternatief kunt u hier ook de agenda van Leo Hartman lezen.

Na een periode van negen jaar in de reservevloot werd de Hr.Ms. Jaguar op 28 januari opnieuw in dienst gesteld.

Sedertdien heeft het schip 136 vaardagen gemaakt, 25 dagen in een buitenlandse haven doorgebracht en de overige tijd als onderhoudsperiode in de thuishaven gelegen

Gedurende 76 dagen was Hr.Ms. Jaguar schip van de wacht.

Op 13 mei werd een varende ouderdag gehouden.

Veel tijd werd besteed aan visserijpolitietaken, maar er was toch ook de nodige aandacht om te oefenen met andere oppervlakteschepen en soms zelfs met een onderzeeboot.

In 1977 legde het schip 22.100 zeemijlen af.

Buitenlandse Havens:

Roofdier-klasse fregatten zijn schepen met typische Noordzeetaken. Het hoeft daarom ook geen verbazing te wekken, dat de buitenlandse havens, waar het schip een aantal dagen binnenliep voor een routine of informeel bezoek, aan of dichtbij de Noordzee lagen: Hull (25-28 februari), Hamburg (5-8 maart), Göteborg (29 juli - 1 augustus), Plymouth (16-19 september), Esbjerg (30 september - 3 oktober), Torquay (4 - 7 november) en St. Peter Port (11 - 14 november)

Visserijpolitietaken:

Visserij-inspectie en toezicht op de naleving van het snel groeiend aantal verbodsbepalingen op het gebied van de zeevisserij, vormden een belangrijke taak voor Hr.Ms. Jaguar. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de algemene inspectiedienst van het ministerie van landbouw en visserij. Controle op het vangstverbod van schol en tong voor grotere vissersvaartuigen binnen de twaalf mijlszone kreeg de nodige aandacht. Hierbij is het niet strikt noodzakelijk om aan boord te gaan.  Wanneer ruwe zee de tocht met de rubberboot te gevaarlijk maakt, kan vanaf korte afstand aan het in gebruik zijnde vistuig worden gezien, of er al dan niet op platvis wordt gevist.

In de maanden oktober en november waren er duidelijk aanwijzingen, dat een aantal vissers zich niets wensten aan te trekken van het verbod op de haringvangst in de Noordzee. Dit leidde to verhoogde activiteiten op het gebied van de visserij-inspectie. Hr.Ms. Jaguar trof korte tijd daarop des nachts enkele verdachte vissers aan in de buurt van het lichtschip Noord-Hinder. Het proces-verbaal van waarneming, dat hiervan werd gemaakt,  had blijkens later ontvangen mededeling van de algemene inspectiedienst in elk geval tot gevolg, dat de overtreders terugkeerden op het rechte pad, en de rest van het jaar gewoon op de rondvis hebben gevist.

In de maand december werd bericht ontvangen, dat sommige vissers over de hun toegewezen vangsthoeveelhied heen waren, maar desondanks doorgingen met vissen op platvis. Bij binnenkomst in de afslaghaven, gaven ze aan de controle ambtenaar op, dat de vis niet in de Noordzee, maar in de Deense wateren was gevangen.  Voor het aantonen van de waarheid was het nodig, dat de vissers daadwerkelijk vissend op de Noordzee werden aangetroffen. Ook nu kon Hr.Ms. Jaguar een nuttige rol spelen. Kort voor de kerstdagen werden op één dag, op een breedte van 54° noord, 35 Nederlandse boomkorvissers waargenomen. Dit verschafte aan de algemene inspectiedienst voldoende bewijsmateriaal om daadwerkelijk op te kunnen treden tegen een aantal overtreders.

De verstandhouding met de vissers is overigens goed, De routine inspecties van scheepspapieren en netmaatcontrole verliepen in het algemeen in een gemoedelijke sfeer, maar ook de vissers, die betrapt werden op een overtreding, haalden hun gram niet bij de inspectieploeg. De bemanning van Hr.Ms. Jaguar at meer vis, dan het marinerantsoen billijkt en menig visser at op zee nassi of bami met een typische marinesmaak. In het jaar 1977 werd acht maal proces-verbaal opgemaakt, zes maal inzake overtreding van de Beschikking vangstbeperking tong en schol in 1977. Eén maal inzake inzake overtreding van het Haringvangstverbod in de Noordzee. Eén maal inzake het vissen met dubbele kuil.

Eén maal werd er om hulp verzocht namelijk door de Z 581 in verband met moelijkheden in de machinekamer, een sergeant machinist is aan boord van het desbetreffende vaartuig geweest maar moet onverrichter zake terugkeren.

Er werden géén overtredingen van voorschriften inzake het radiotelefonieverkeer geconstateerd.

Gedurende het jaar 1977 werden in totaal 42 vissersschepen geïnspecteerd, waaronder vier buitenlandse. Er werden 37 processen-verbaal van waarnemingen gemaakt in diverse posities, alle binnen de twaalf mijlszone, genoemd in de Beschikking vangstbeperking tong en schol 1977.

De rubberboot met een buitenboordmotor van 33 pk heeft goed voldaan. De verbindingen tussen de inspecterende officier, de rubberboot en de commandant werden onderhouden met drie stornofoons en de very high frequency installatie. Met de drie stornofoons werd in een enkel geval  nog weleens moelijkheden ondervonden, vooral met slecht weer als ze enigszins nat worden. De very high frequency zend- en ontvangst installaties voldoet goed, vooral als communicatiemiddel tussen de inspecterende officier aan boord van het vissersvaartuig en Hr.Ms. Jaguar. Over het algemeen was het contact met de schippers en bemanningsleden van de geïnspecteerde schepen goed.

Oefenen met andere marine-eenheden:

Hr.Ms. Jaguar werd regelmatig aangewezen om op te treden als "sparring partner" van opwerkende jagers en fregatten. In augustus en september werd het schip enkele dagen als gast opgenomen in het eskader. Dit soort oefengelegenheden is erg motiverend voor de bemanning. Pingen op een onderzeeboot is op een roofdier-klasse fregat geen alledaags gebeuren, maar als dan blijkt dat het schip, ondanks enkele duidelijke beperkingen, volwaardig mee kan doen aan onderzeebootbestrijdingsoefeningen, schietoefeningen, zeemanschapsoefeningen, en dergelijke, wekt dat nieuw zelfvertrouwen bij het schip en de bemanning.

Schip van de wacht:

Het zal niet veel schelen of Hr.Ms. Jaguar heeft het record aantal dagen schip van de wacht op haar naam gebracht. Als typische Noordzeeschepen zijn zij nooit ver weg en dus altijd potentiële kandidaten voor deze functie.

Deze dagen zijn in 1977 zelden in ledigheid doorgebracht. Als er voor het schip van de wacht niets bijzonders te doen was, kon Hr.Ms. Jaguar visserij-inspectie uitoefenen en ook dat is een gunstige bijkomstigheid. De veelvuldige aanwezigheid in de drukke scheepvaartroutes van de Noordzee, en het frequent varen in nauwe vaarwaters betekenden bovendien een goede oefening voor het personeel van de zeewacht.

Scheepsongeval:

Donderdag 24 november was een zwarte dag voor Hr.Ms. Jaguar. Tijdens afmeren onder slechte weersomstandigheden aan de Rotterdamse Parkkade, raakte het schip dermate ongelukkig een scherpe kadehoek, dat er een scheur in de scheepshuid ontstond. Gelukkig kon een dag later door een reparatieteam van een Rotterdamse werf een noodreparatie worden uitgevoerd, zodat het schip volgens plan om kon varen naar Den Helder. In het basin van de rijkswerf werd een week later de definitieve reparatie uitgevoerd.

Soldaat van Oranje:

In juni werd Hr.Ms. Jaguar ingeschakeld bij de opnamen van de film Soldaat van Oranje. Met verf en oude Britse uniformen moest het beeld van een Brits marineschip uit de afgelopen wereldoorlog worden verkregen.

Groot was de inspanning die de bemanning zich getroostte om te kunnen voldoen aan de meest uiteenlopende wensen van filmers en artiesten: groot ook was de teleurstelling toen bleek, dat in de uiteindelijke film niets meer terug te vinden was van dit alles.

Ondanks de gevorderde leeftijd van Hr.Ms. Jaguar, met alle daarbij behorende ongemakken voor wat betreft accomodatie en oude apparatuur, was het voor de meeste bemanningsleden goed varen op hun "roofdier". De toegewezen taken en het vaarprogramma waren meestal interessant en boden de nodige afwisseling; het schip bleek betrouwbaar, zolang er goede zorg aan werd besteed.

In het vele slechte weer van 1977 gaf  Hr.Ms. Jaguar opnieuw blijk een goed zeeschip te zijn, dat weliswaar hevig te keer kon gaan en geen genade kende voor zeezieken, maar dat desondanks een veilig onderdak bood onder alle omstandigheden.