rdk

 

Wolf bemanningslijst van geregistreerde site-bezoekers:

Ook bemanningslid geweest?  Vul het formulier in!

Naam   Rang/Stand   Tijdvak
         
Baanstra, Hidde   TLG 1   1963 - 1965
Baas, Hans   Matr. 1 TDW   1984
Balyon, Wim   Matr. 2 ODND   1980 - 1982
Belgraver, Rob   Matr. 1. NAGI   1974
Bie, Hans de   Matr. 1 - Kann. 1   1963 - 1964
Bijkerk, Klaas   Matr. 1 TDW   1980 - 1984
Bladeren, Frank van   Matr. 2 ODND   1980 - 1981
Boer, Ed de   Matr. 1 ODND   1979 - 1981
Boon, Martin   Matr. 1 TDW   1983 - 1984
Breejen, Michael den   Matr. 1 TDW   1981 - 1984
Brens, Theo   Matr. 1 ODOPS   1980 - 1981
Brok, Rinus   Kpl. TDW   1982 - 1984
Compas, Jan   RRMNT 1   1980 - 1981
Dalen, Rob van   Matr. 2 ODND   1982 - 1984
Demmenie, Frans   Matr. 1 Kanonnier   1960
Doorn, Dik van   Matr. TDW   1982 - 1984
Duijn, Dirk van   Matr. 1   1981 - 1982 en 1983 - 1984
Eeuwijk, Piet van   Matr. 2 ODND   1980
Geersen, Peter   Matr. 1 TDW   1981 - 1983
Gerlach, Henk   KPLSNRT   1980 - 1981
Giepmans, Jaco   Matr. 2 ODOPS   1980 - 1981
Giezeman, Hans   TLG. 1   1967 - 1968
Gijsbers, Pierre   Matr. 1 ODND   1980 - 1984
Groot, Chris de   Matr. 2 ODND   1983 - 1984
Gulück, Bill van   KWMR   1974
Hollander, Piet   KPL SNRT   1974
Holm, Ronald   Matr. 1 LDV   1982 - 1984
Janse, Peter   KPL GSKNST   1974
Jansen van Jorksveld, Ben   Matr. 1 ODVB   1982 - 1983
Jautze, Wim   TLG 2   1963 - 1964
Jong, Cor de   Kok 1   1981 - 1983
Jonge, Jan de    Kok 1   1964 - 1965
karper, Leo       1980 - 1981
Karssen, Victor H. Chr.   TLG 1   1965
Klein, Stef de   Matr. 1 Rapp. 1   1979 - 1980
Konings, Hans   KPL Mach   1969
Kroes, Jos   Matr. 1 ODND   1981 - 1984
Kuijpers, Peter   Elmnt. 1    1964 - 1965
Kuipers, NIco   Matr. ODND   1980 - 1981
Link, Charles   Matr. 1 Rapp. 1   1980 - 1984
Neijmeijer, Dave   Matr. 1   1976 - 1978
Neyman, Leo   KPL Mach.   1975
Nieuwpoort. Piet   KPL RRMNT   1963 - 1964
Nijland, Toon   Mach. 1   1962 - 1964
Offermans, Peet   Matr. 1 Tamboer   1964 - 1965
Oliemans, Pierre       1968
Oltmans, Roy   Matr. 1 WEMNT   1982 - 1984
Omme, Ben van   Mat1. 1 LDV   1982 - 1984
Otter, Gerard   Matr. 1 TDE   1980 - 1982
Pas, Sjaak (Sjaco)   Matr. ODND   1983 - 1984
Pattiwael, Lody   KPL SCHR   1980 - 1983
Pen, Arie      KWMR      ?
Platter, Martin   KPLSNRT   1981 - 1984
Raaijmakers, Harrie   Matr. 1   1963 - 1964
Reep, Ton van de   Matr. 1 ODND   1981 - 1983
Reurs, Henk   Matr. 1 ODND   1979
Rijs, Jack   Matr. 1 LDV   1982 - 1983
Rorije, Gert   Matr. 2 ODOPS ZM   1980 - 1982
Schmidt, Jos   RRMNT 1   1980
Schouten, Eric   Matr. ODVB   1983 - 1984
Slootweg, Hans   KPL Mach.   1981 - 1982
Splinter, Aad   Matr. 1 LDA   1980 - 1983
Stam, Jo   KWMR   1983
Steenis,Thom van   Hofmeester   1959 - 1962
Straks, Ron   Matr. 1 TDW   1983 - 1984
Streefkerk, Piet   SGT. TDW   1982 - 1984
Toet, Martin       1983 - 1984
Triepels, Paul   Matr. ODVB   1983 - 1984
Turkenburg, Jan   Matr. 1 ODOPS ZM   1981 - 1982
Uittenbogaard, Dirk   Matr. 2 LDV   1984
Valkema, Albert   Matr. 1 ODND   1982 - 1983
Versteeg, Alfred       1981 - 1983
Versteeg, Arno   Matr. ODVB   1981 - 1982
Vink, Antoon   Matr. 3 ZM    
Voskuilen, Henk   Matr. 1 ODND   1980
Vries, Eppo Jeen de   Matr. 1 TDW   1983 - 1984
Wetering, Fans van de   LTZ 2   1984
Wissen, Joop van   Matr. 1 OZBV 1   1961 - 1962
Wolde, Wim ten   Matr. 3   1955
Wolf, Frank de   Matr. 3 ODND   1984
Zijlstra, Klaas   Matr. 2   1982
Zoethout, Gert-Jan   Matr. 1 TDW   1980 - 1982
Zujijlen, van René   Matr. 1 ODND   1980 - 1982
Zwaan, John van der   Matr. 1    1963 - 1964